Tetejére

Román tanszék

A Román Filológiai Tanszék honlapja

 

 

Letölthető anyagok

 

·         Major szakdolgozat

·         Roman irodalom

·         Albanológia és balkanisztika1

·         Minor záróvizsga

·         Román diszciplináris MA

·         Szakdolgozati témák

·         Roman irodalom1

·         Tanári felvételi
Tételek ROMD-105!
Tételek

1. A tanszék története

A tanszék 1862-.ben kezdte meg működését. A későbbiekben olyan kiváló személyiségek voltak a vezetői, mint Gáldi László, Carlo Tagliavini vagy Tamás Lajos. Akit részletesebben is érdekel a tanszék története az Kese Katalin monográfiájában minden lényeges adatot megtudhat: Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében, Bp., 1999 (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetéből 19).

2. A tanszék elérhetősége

Cím: 1088, Budapest, Múzeum körút, 4, D. ép., 213.
Tel: 00-36-1-4116500/5248.
nagy.levente@btk.elte.hu
transyl@btk.elte.hu

3. A tanszék munkatársai


1. Dr. Nagy Levente, tanszékvezető, egyetemi docens
2. Dr. Ábrahám Barna, egyetemi adjunktus
3. Dr. Hergyán Tibor, egyetemi adjunktus
4. Romániai lektor (Dr. Florin Ioan Cioban)

5. Dr. Miskolczy Ambrus, nyugalmazott egyetemi tanár, megbízott előadó, témavezető (NKFIH-pályázat)

6. Dr. Vincze Ferenc, egyetemi docens, megbízott előadó, NKFIH- pályázat résztvevője

 

4. A tanszék által oktatott tárgyak

Course List for Incoming Exchange Students

Name of the institute/department:

Institute of Romance Studies, Department of Romanian Philology

Academic year & semester:

2018/2019, spring semester

Website:

www.romantanszek.elte.hu

 

Course code

Title of course

Type of course (seminar or lecture)

Language of instruction

ECTS

BBN-ROM11-101

Introduction to the Romance (Romanian) Studies

lecture

Romanian, French

5

BBN-ROM11-114

Romanian Language Development 4

seminar

Romanian, English

4

BBN-ROM-123

Romanian Descriptiv Grammar 3

lecture

Romaian, English

4

BBN-ROM-124

Romanian Descriptiv Grammar4

seminar

Romanian, English

4

BBN-ROM11-132

History of Romanians 2

lecture

Romanian, French,

English

5

BBN-ROM-212

History of Romanian Language

lecture

Romanian, French

5

BBN-ROM-223

Romanian Language Development 7

seminar

Romanian, English

4

BBN-ROM-224

Romanian Language Development 8

seminar

Romanian,

English

4

BBN-ROM-361

Romanian Folklore

lecture

Romanian,

English

4

BMA-ROMD-104

Lexicography

seminar

Romanian,

French

5

BMA-ROMD15-112

History of Romanian Culture 2

seminar

Romanian,

English

5

BMA-ROMD-207

Romanian-Hungarian Cultural Relationships 4

lecture

Romanian

English

5

BMA-ROMD-208

Romanian-Hungarian Cultural Relationships 4

seminar

Romanian

English

5

BMA-ROMD-216

Romanian-Hungarian Common History

lecture

Romanian

English

4

BMA-ROMD-218

Traduction of the Romanian Literary Texts 1

seminar

Romanian

German

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lásd: ETR

5. Kutatási tevékenység

téma megnevezése kezdés éve zárás éve más hazai/külföldi együttműködő intézmény tanszéki résztve-vők száma Témavezető Román nemzeti mitológia (OTKA) 1995 1998 Teleki László Alapítvány, Fundaţia Culurală Română 3 Miskolczy Ambrus A modern román irodalom fejklôdésirányai 1995 1998 Akadémiai Kiadó 4 Farkas Jenő Magyar-román interetnikus kapcsolatok (PFP) 1997 1998 MTA Történet-tudományi Intézet 2 Miskolczy Ambrus Imagológia és nemzeti mitológia a magyar-román együttélésben (MKM) 1996 1997 Kelet-Európa Története Tanszék 2 Miskolczy Ambrus Magyar-román együttélésre vonatkozó ismeretlen források feltárása (Pro Professione) 1998 1998 Aradi Román Görögkeleti Teológia 3 Miskolczy Ambrus Magyar-román történeti mitológia (Pro Renovanda Cultura Hungariae) 1998 1998 ELTE BTK Francia Tanszék 2 Farkas Jenő A románságkép alakulása a Horea-felkelést követően (OTKA) 1995 1998 ELTE BTK Régi Magyar Irodtört. Tanszék 3 Nagy Levente A románságkép szerepe a magyar nemzetkonstituáló diskurzusban (PFP) 1997 1998 1 Nagy Levente Francia-magyar-román transzkulturalitás 1995 1998 OTKA 2 Miskolczy Ambrus Magyar- román imagológia 1999 2001 OTKA 5 Miskolczy Ambrus A reformációtól a reformkorig 1999 2001 OTKA 3 Nagy Levente

7. Hírek közlemények

8. A tanszék oktatóinak publikációi

Miskolczy Ambrus publikációinak jegyzéke

I. Könyvek, könyvrészletek

1. Erdély a reformkorban (1830-1848), Erdély a forradalomban és a szabadságharcban (1848-1849). Erdély története III. Fôszerk., Köpeczi Béla. Szerk. Szász Zoltán. Bp., 1986,1987, 1988. 1193-1424. 2. A brassói román levantei kereskedôpolgárság kelet-nyugati közvetítô szerepe (1780-1860). (Értekezések a történeti tudományok körébôl. Új sorozat 106.) Bp., 1986. 191.
2/a. Rolul de intermediere între Est a*i Vest al burgheziei comerciale levantine române din Braa*ov (1780-1860). Bucurea*ti, Kriterion, 2000. 207 l.
3. A fanariótáktól a Hohenzollernekig. Bp., 1992. 7-11., 75-147. (Trócsányi Zsolt szövegének rövidítése: 12- 74.)
4. Erdély a Habsburgok birodalmában. Erdély rövid története. Fôszerk., Köpeczi Béla. Szerk. Szász Zoltán. Bp., 1989., 1993. 365-405. (Trócsányi Zsolttal); 406-462.=
4/a Kurze Geschichte Siebenbürgens. Bp., 1990. 407-447.(Trócsányi Zsolttal),453-515. =
4/b Histoire de la Transylvanie. Bp., 1992. 395-439.(Trócsányi Zsolttal), 440-499.
4/c. History of Transylvania. Bp., 1994. 459-524.(Trócsányi Zsolttal, 415-458.)
5. Eszmék és téveszmék. Kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló könyvekrôl. Budapest, Bereményi Kiadó, 1994. 233.
6. Lélek és titok. (A "mioritikus tér" mítosza avagy Lucian Blaga történelemszemléletérôl) Budapest, Kortárs Kiadó, 1994. 127.
7. A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Bp. Múlt és Jövô, 1999. 136 l.
8 “A Führer olvas”. Tallózás Hitler könyvtárában. Bp. Napvilág Kiadó, 2000. 180 l.
9. A legendák varázsa. Jules Michelet kelet--európai mítoszai és a magyar-román párbeszéd a 19. század derekán. Bp. Universitas Kiadó, 2000. 387 l.
10. Szellem és nemzet. Babits Mihály, Eckhardt Sándor, Szekfu^ Gyula és Zolnai Béla világáról. Bp. Napvilág Kiadó, 2001. 248 l.

II. Elôszavak, bevezetések és bevezetô tanulmányok az általam szerkesztett tanulmánykötetekhez és forráskiadványokhoz
1. Egyház és forradalom. Biserica~ a*i revolue^ie. A köröskisjenôi ortodox román egyházi zsinat. Sinodul ortodox românesc de la Chia*ineu-Cria* 1849. Bp., 1991. A bevezetést írta Miskolczy Ambrus. A szerkesztésben együttmu^ködött Ioan Octavian Rudeanu. Az elôszót írta Szabad György. Bp.1991. 200 l.
2. Henri H. Stahl: A régi román falu és öröksége. A bevezetést írta, válogatta és jegyzetelte Miskolczy Ambrus. Az utószót írta Rostás Zoltán. Bp., 1992.7-23. (236 l.)
3. Nicolae Iorga: A nemzetek közötti gyu^lölködés ellen. Contra dua*ma~niei dintre nae^ii. Az elôszót írta Makkai László és Miskolczy Ambrus. Bp., 1992.
4. Moses Gaster: Judaica & Hungarica. A bevezetést írta és a forrásokat válogatta Miskolczy Ambrus. Bp., 1993. 251 l.
5. Ad lectorem! Europa Balcanica-Danubiana Carpathica, 1. 1993. 5-8.
6. Gheorghe I. Bra~tianu - Makkai László: A Tündérkert. Gra~dina zînelor. Bp. 1994. 121 l.
7. Ad lectorem! Kapcsolattörténet és vallástörténet, Istoria relae^iilor a*i a religiei. Europa Balcanica-Danubiana Carpathica,2.A. 1995. 5-11.
8. Az átláthatóság jegyében dekonstrukció -- rekonstrukció. Gottfried Schramm: Korai román történelem. Debrecen, 1997. 7-11.
9. Ad lectorem! Europa Balcanica-Danubiana Carpathica, 3 1998. 7-8.
10. Jules Michelet: Les leçons au Colle`ge de France 1847. Az elôszót írta Miskolczy Ambrus. A forrásokat kiadta Szabics Imre és Patrick Quillier közremu^ködésével. Bp. Universitas Kiadó, 1999.191 l.
11. Einhorn Ignác (Horn Ede): A forradalom és a zsidók Magyarországon. Ford. Fenyô István. Utószó: Horn Ede (1825-1875) dilemmái. 189-258. Bp. Universitas Kiadó, 2000. 260 l.
12. Ignaz Einhorn (Eduard Horn): Die Revolution und die Juden. Bp. Universitas, 2001. 189 l.

III. Cikkek, tanulmányok (folyóiratokban, tanulmánykötetekben)

1. A román nemzeti egység kérdése és az 1840-i havasalföldi forradalmi mozgalom. Századok, 1973. 2. sz. 406-426.
2. George Barie^ a román - magyar szövetségért 1848-ban. Tiszatáj, 1974. 6.sz. 42-46.
3. Leopold Max Moltke és Kossuth Lajos. Alföld, 1977. 9. sz. 20-24.
4. Leopold Max Moltke und Kossuth Lajos. Neue Zeitung, 1977. Dez. 16.
5. Adatok az erdélyi reformkori hivatalnok-hivatalnok értelmiség életformájához. Agrártörténelmi Szemle, 1977. 3-4.sz. 412-422.
6. Beiträge zur Lebensform der Siebenbürger Beamten-Intelligenz in Reformzeitalter. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis. Sectio historica, 1978. 251-262.
7. Teleki József gubernátor látogatása Nagyszebenben 1848 május 3-án. Levéltári Szemle, 1978. 3.sz. 685-694.
8. Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyu^lésen. Századok, 1979. 5.sz. 851-883.
9. A bécsi állami nyomda román könyvkiadási tervei az 1840-es években. Magyar Könyvszemle, 1980. 1.sz. 56-60.
10. Projects of the Vienna State printing-House (Staatsdrückerei) for the Publication of Romanian Books in the 1840s. Revue des études sud-est européennes, 1980. 2.nr. 324-331.
11. Az Egyetemi Nyomda szerepe a román mu^velôdésben. Új Aurora, 1980. 2.sz. 93-100.
12. Le rôle des publications de l'Imprimerie Universitaire de Buda dans l'évolution de la culture roumaine de la fin du XVIIIe sie`cle a` 1830. Typographia Universitatis Hungaricae Budae. Red. Péter Király. Bp., 1984. 301-307.
13. Szász Károly az erdélyi reformkori politikus. Confessio, 1980. 3.sz. 39-45.
14. Szász Károly befejezetlen lapalapítási terve 1850-bôl. Confessio, 1980. 3.sz. 110-113.
15. Erdély és Magyarország uniója 1848-ban. História, 1980. 3.sz. 23-25.
16. Az erdélyi magyar liberális ellenzék társadalmi reformtörekvései. Jogtudományi Közlöny, 1980. 10.sz. 654-662.
17. Az 1846-47-i erdélyi diéta. Magyarország története V. Szerk., Mérei Gyula. Bp., 1980. 966-972.
18. Népesség, társadalom és gazdaság Erdélyben a feudalizmus válságának idején. Történelmi Szemle, 1980. 3.sz. 509-529.
19. Metternich - a filozófus Köteles Sámuel ellen. Confessio, 1981. 2.sz. 48-51.
20. Az írni tudás és a társadalmi rétegzôdés Erdélyben 1820-1830. A Ráday Gyu^jtemény Évkönyve II. 1981. Bp., 1981. 121-138.
21. Abrudbánya, 1849. (Rádióbeszélgetés Hanák Péterrel és Szász Zoltánnal) A Dunánál. Szerk., Hanák Péter. Bp., 1982. 65-72.
22. Roumanian -Hungarian Attempts at Reconciliation in the Spring of 1849 in Transylvania. Ioan Dragoa*' Mission. Annales Universitatis Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica XXX. Bp., 1981. 61-81.
23. A dél- és délkelet erdélyi kézmu^ves ipar a kelet-európai regionális munkamegosztásban a múlt század derekán. Ethnographia, 1982. 3.sz. 390-422.
24. L'industrie artisanale de la Transylvanie au milieu du XIXe sie`cle. Technikatörténeti Szemle, 1982. 231-236.
25. Társadalom, nemzetiség és ellenzékiség kérdései az erdélyi magyar reformmozgalomban (1830-1843). Századok, 1983. 5.sz. 1061-1096.
26. Az Erdélyi Nagyfejedelemség "birodalompolitikai" jelentôsége az 1848-i májusi válságban. A magyar polgári átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára. Szerk., Dénes Iván Zoltán, Gergely András, Pajkossy Gábor) Bp., 1984. 285-308.
27. Epizód az 1849 júliusi román-magyar megbékélési törekvések történetébôl. Magyar-román filológiai tanulmányok. Szerk., Nagy Béla. Bp., 1984. 396-409.
28. Az 1920-as évek román fejlôdésvitája a polgárság nemzeti-történeti szerepérôl. Világtörténet, 1984. 4.sz. 118-133.
29. Henri H. Stahl - a kelet-európai népélet egy román szociológus-történész kutatója. Ethnographia, 1984. 3.sz. 481-489.
30. Változásra váró erdélyi társadalom. História, 1986. 2.sz. és Erdély a Históriában. Székelyudvarhely, 1992. 64-69.
31. Über die historische Rolle des rumänischen Bürgertums (Der Entwicklungsstreit der 1920er Jahre und dessen Nachleben in Rumänien.) Bürgertum und bürgerliche Entwicklung in Mittel-und Osteuropa. Hrsg. Bácskay Vera. Bp., 1986. 819-878.
32. Elöljáróban Henri H. Stahlról. Világtörténet, 1987. 3.sz. 18-21.
33. Románia születésének jegyében. Világtörténet, 1987. 3.sz. 42-75.
34. O colinda~ din Micherechi. Calendarul nostru, 1988. 174-5. (Ioan Octavian Rudeanuval)
35. Contribue^ii privind circulae^ia Ceaslovului românesc. Calendarul nostru. 1988. 164-168. (Ioan Octavian Rudeanuval)
36. Ungarischer Adliger-rumänischer Untertan? Über die gesellschaftliche Entwicklung in Fogarasch im 19. Jahrhundert. Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Hrsg. Thomas von Bogyay, Horst Glass. I. München 1987. 123-135. (Studia Hungarica, 31.)
37. Teleki László szereplése a reformkori Erdély politikai életében. Teleki és kora. Szerk., Praznovszky Mihály és Rozsnyói Ágnes. Salgótarján, 1987. 61-89.
38. Questions de société, nationalité, opposition dans le mouvement réformiste hongrois en Transylvanie (1830-1843) Acta Historica, 33. 1987. 1.sz. 1-34.
39. Kisérlet a megbékélésre. Magyarok a Kárpát-medencében. Bp., 1988. 158-159. és Erdély a Históriában. Székelyudvarhely, 1992. 84-88.
40. Martor al trecutului: protocolul bisericesc al parohiei ortodoxe române din Apateu. Timpuri, 1988. 25-44. (I.O.Rudeanuval)
41. Le rôle intermédiaire joué par la bourgeoisie commerçante levantine roumaine de Braa*ov entre l'Orient et l'Occident au XIXe sie`cle. International Journal of Rumanian Studies. 1988. 1.n. 31-38.
42. Mesaje din trecut: proverbe românesti din secolul al XIX-lea. Izvorul, 1988. 1.n. 3-21. (I. O. Rudeanuval)
43. L'urbanisation de la Transylvanie dans la premie`re moitié du XIXe sie`cle. Cahiers du Centre de recherches historiques, 1988. 2.n. 83-90.
44. Biserica din Sa~cal la 20o de ani. Calendarul nostru, 1989. 155-157. (I.O.Rudeanuval)
45. Iuliu Todorescu, ctitor de cultura~. Calendarul nostru, 1989. 161-163. (I.O.Rudeanuval)
46. Vom Liberalismus zum Radikalismus. László Teleki im Siebenbürgen des Vormärz. Ungarn Jahrbuch,(München) 16. 1988. 28-45.
47. Erdély az 1848-49-es magyar forradalomban. Hitel, 1989. júl. 5. 4.sz. 23-24.
48. Unió Erdéllyel. A reformországgyu^lések és az 1848-as forrdadalom törvényei. Bp.,1989.Szerk.,Vikol Katalin. 54-58.
49. Comori bisericea*ti a*i pa~strarea lor. Calendarul nostru, 1990. 216-220. (I.O. Rudeanuval)
50. A történelmi szolidaritás forrásvidékén. Új Erdélyi Múzeum, 1990. 1-2.sz. 123-135.
51. Az erdélyi református iskolahálozat a reformkor hajnalán. Új Erdélyi Múzeum, 1990. 1-2.sz. 165-177.
52. Kelet és Nyugat között. Buksz 1991. 1.sz. 81-83. = Új Magyar Múzeum, 1991. 1-4.sz. 187-191.
53. A halál Romániában. Hitel, 1990. 15.sz. 37-39.
54. Tentativa de împa~care. Misiunea lui Dragoa*. Timpuri, 1989. 39-44.
55. Biblia de la Bucurea*ti. Timpuri, 1989. 63-67.
56. Siedmiogrod a rewolucja wegierska 1848-1849. Wegrzy, Polacy a ich sasiedzi. Szerk., D. Molnár István. Warszawa, 1990. 21-28.
57. Alphabetisation und gesellschaftliche Schichtung in Siebenbürgen in de 20ger und 30ger Jahren des 19. Jahrhunderts. Études Historiques Hongroises, 1990. II. Ed. Ferenc Glatz. Bp., 1990. 77-96.
58. Iorga-paradoxonok. Tiszatáj, 1991. 2.sz. 48-69.
59.. A kontinuitás-vita historikuma. Buksz, 1991. 2.sz. 186-191.
60. A magyarországi cári intervencióról és historiográfiájáról. Hitel, 1991. 22.sz. 28-31.
61. "A reformáció jegyében"? (Az 1648-i gyulafehérvári román Újszövetség másodkiadásáról.) Tiszatáj, 1992. 1.sz. 63-74.
62. Az 1848-49-i magyar forradalom bajor szemmel. (A diplomáciatörténet és imagológia határán.) Századok, 1989. 5-6.sz. 644-674.
63.Szalay László és Anatolij Nyikolajevics Gyemidov levelezése. Irodalomtörténeti Közlemények, 1991. 5-6.sz. 149-155.
64. A megújúló román ortodoxia a történeti Magyarországon: az 1849-i aradi egyházmegyei zsinat. Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István, Beke Margit. Esztergom, 1991. 227-230.
65. Egy román Jókai-regényhôs viszontagságai 1848-49-ben. Aetas, 1992. 1-2.sz. 127-135.
66. ” Arról, amit az Erdély történetében írtunk...” Aetas, 1992. 150-157.
67. "Harc a fülekért". Buksz, 1992. 4.sz. 432-443.
68. Lend me your Ears. Books, 1992. 4.sz. 144 -148.
69. The Faces of Anti-Semitism in Romania. Books, 1993. 3.sz. 124-128.
70. De la colinda~ la lumina~ lina~. (I.O. Rudeanuval). Europa Balcanica-Danubiana Carpathica, I. 1993. 106-121.
71. Aron Pumnul, dasca~l spiritual al tina~rului Eminescu. Europa Balcanica-Danubiana Carpathica, I. 1993. 220-232.
72. Moses Gaster Chrestomatiája. Világtörténet 1993. ôsz-tél. 93-98.
73. Cioran antimioritikus lázadása. Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Bp., 1993. 379-392.
74. A karó mint metafora.I. Buksz, 1993. 4.sz.
75. Egy görög katolikus püspök római számu^zetésben. Századok, 1994. 1.sz. 180-193.
76. "Die Entwicklung der Unterentwicklung" im Siebenbürgen des Vormärzes. Fragen, Antworten, Probleme. Forschungen zur Volks-und Landeskunde, 1993. 1. sz. 43-51.
77. A karó mint metafora. II. Buksz, 1994. 1.sz. 54 - 60.
78. Nicolae's Iorga Conception of Transylvanian Romanian History in 1915. Historians and the History of Transylvania. Ed. by László Péter, East European Monographs, No. CCCXXXII. Boulder, New York, 1992. 159-166.
79. Az archaizmus értelmezései. [Hozzászólás Kósa László "Erdély néprajza" c. tanulmányához] Ethnographia,, 1991. 3-4.sz. 217-222.
80. Történelem és ideológia az újabb román irodalomtörténetekben. Világtörténet, 1994. tavasz-nyár, 46-54.
81. A gyulafehérvári román Biblia "titka". Protestáns Szemle, 1994. 3.sz. 165-189.
82. Barát vagy ellenség? Scotus Viator és Macartney Elemér. Holmi, 1994. 10. sz. 1502-1512.
83. Sub semnul Reformei? Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica, 2A. 1995. 187-210.
84. Henri H. Stahl "esszéi". Korok, régiók, társadalmak. Szerk., Kulcsár Árpád, Szulovszky János. Bp., 1994. 291-310.
85. A román romantika és folklórszemlélete. Aetas, 1994. 2.sz. 134-169.
86. Church and Revolution: the Romanian Orthodox Synod et Chia*ineu-Cria* in 1849. Revue des Études Roumaines. XVII-XVIII. (Paris - Iaa*i) 1993. 289-295.
87. A bukás stratégiái: önkultusz - énkultusz. Széljegyzetek egy készülô Cioran-monográfiához. 2000 1995. 8.sz. 48-60.
88. Két verses krónika a román ortodoxia múltjából. Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica, 2B. 1995. 396-400.
89. A balázsfalvi ikon irataiból. Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica, 2B. 1995. 422-469.V. András Jánossal.
89.a. Másodközlés: Icon lacrymans Balasfalviensis MDCCLXIV. Cluj, 1997. 32-145.
90. Gáll Mózes vallomása. Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica, 2B 1995. 479-486.
91. Readings of Romanian History. Books, 1995. No. 3. 126-130.
92. Istorie a*i ideologie în studiul literaturii române. România literara~, 1995. nov. 29-dec. 5. 47. sz. 8-9.
93. Eliade és a modern mitológiák. Buksz, 1996. 1.sz. 32-37.
93b. Twentieth Century Myths and Mircea Eliade. Books, 1996.1. 18-23.
94. Lupta de aproape a unor ”prieteni îndepa~rtae^i”. (Pe marginea corespondene^ei dintre Emil Cioran a*i C. Noica) Itinerarii istoriografice.Szerk., Gabriel Ba~da~ra~u.Iaa*i, 1996. 553-558.
95. Kemény Dénes feljegyzéseirôl. Kemény Dénes:Kocka-vetés. Holmi, 1996. 9.sz. 1280-1284.
96. Nemzetiség és gazdaság: Brassó város “mítosza”. Limes, 1996. 3.sz 29-44.
97. Magyar-román dialógus Nyugaton. A magyar és román emigráció tárgyalásai 1850-51-ben. Valóság, 1996. 11.sz. 1-19.
98. Braa*ov, Brassó, Kronstadt, ville-frontie`re d’une région-frontie`re de la monarchie des Habsbourg. L’Europe et ses villes-frontie`res. Szerk. Joel Kotek. Bruxelles, 1996. 63-74.
99. Nationalität und Wirtschaft: Der ”Mythos” von Kronstadt. (Die Lehren einer Kurzmonographie). Interethnische-und Zivilisationsbeziehungen im siebenbürgischen Raum. Szerk. Sorin Mitu, Florin Gogâltan. Cluj, 1996. 180-208.
100. Paradoxa von und über Iorga. Die “Geschichte der Rumänen in Siebenbürgen und Ungarn” -- 1915, 1989. Nation und Nationalismus in wissenschaftlichen Standardwerken Österreich-Ungarns, ca 1867-1918. Szerk. Endre Kiss - Csaba Kiss - Justin Stagl. Wien, Köln, Weimar, 1997. 127-158.
101. Jules Michelet a pszichohistória hôse vagy áldozata? Klió, 1997. 1.sz. 89-98.
102. Historical Verities. Budapest Review of Books, 1997. Nr. 1. 18-22.
103. Paradoxes of and about Nicolae Iorga: On the History of Rumaninas in Transylvania and Hungary. Hungarian Studies, 1996. 2.sz. 221-254.
104. Siebenbürgens Mythos bei Nicolae Iorga im Jahre 1915. Hungaro - Slavica 1997. Szerk. Janusz Banczerowski. Bp. 1997. 221-225.
105. Nemzetiség, szabadság, politika. Fejezetek a magyar és a román emigráció párizsi dialógusának történetébôl. Aetas, 1996. 2-3.sz. 5-39.
106. Mircea Eliade in den Mythologien des 20. Jahrhunderts. Österreichische Osthefte, 1997. 2. sz. 284-293.
107. Mítoszképzés és propaganda: Jules Michelet lengyel és orosz legendája (1848-1851). Századok, 1997. 5.sz. 1019-1062.
108. Gondolatok a könyvtárról. 2000. I. rész, 1997. december 46-61.
109. Gondolatok a könyvtárról. 2000. II. rész, 1998. január 45-60.
110. Das Bild vom Anderen in Siebenbürgen. Das Bild vom Anderen. Identitäten, Mentalitäten, Mythen, und Stereotypen in multiehnischen europäischen Regionen. Szerk. Valeria Heuberger, Arnold Suppan, Elisabeth Vyslonzil. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. 1998. 168-176.
111. “A zsidók polgáritásáról a nemzetgyu^lés által törvény alkottatott” (Az 1849-i magyar zsidóemancipációs törvény és ismeretlen iratai.) Múlt és Jövô, 1998. 1.sz. 8-45.
112. Változásra váró erdélyi társadalom ld. 30. Erdély a históriában. Csíkszereda, 1998. 121-130. 3. kiadás
113. Kísérlet a megbékélésre. ld. 39. Uo. 160-167. 3. kiadás
114. Ioan Dragos küldetése. Barátság, 1998. márc. 15. 2069-2070. ld. 39., 113. (2. kiadás
115. Szabadságmozgalmak Erdélyben, Moldvában, Havaselvén. História, 1988. 3.sz. 18-22.
116. Egy román Jókai-regényhôs viszontagságai 1848-49-ben. Barátság, 1998. 3.sz. 2106-2109. (2. kiadás)
117. Mituri, modele, utopii: “Istoria Transilvaniei” 1848-1849. In honorem Paul Cernovodeanu. Szerk. Violeta Barbu. Bucurea*ti, 1998. 227-236.
118. Magyar-román közös múlt és/vagy történeti kiengesztelôdés. Magyar Tudomány, 1998. 10.sz. 1157-1168. (Másodközlés: A hét, 1998. okt. 29. 44.sz. 3-4., nov. 5. 45.sz. 3-4.o.)
119. Mítoszok nélkül: I. Tóth Zoltán könyve. I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus elsô százada 1697--1792. Csíkszereda, 1998. 5-12.
120. Dialogue among Hungarian and Romanian Exiles, 1850-51. Geopolitics in the Danube Region. Szerk. Romsics Ignác, Király Béla. Bp. 1999. 99-132.
121. Mítosz és valóság. Az 1849. évi magyar zsidóemancipációs törvény. Tiszatáj, 1998. 12.sz.70-78.
122. Szemere Bertalan napja: 1849. július 28.A nemzetiségi határozattól a zsidóemancipációs törvényig. Aetas, 1998. 2-3.sz. 143-157.
123. Opponensi vélemény Gheorghe Petrua*an Iosif Vulcan a*i revista Familia c. kandidátusi értekezésérôl. Europa Balcanica-Danubiana Carpathica, 3 1998. 255-264.
124. Perecsényi Nagy László cikkei a románokról. [Forrásközlés bevezetéssel] Europa Balcanica-Danubiana Carpathica, 3 1998. 299-329.
125. Francia diskurzus-román valóság. Catherine Durandin “trilógiája”. Valóság, 1998. 11.sz. 102-115.= A “román jelenség” francia szemmel, avagy Catherine Durandin “trilógiája”. Erdélyi Múzeum, 1999. 1-2.sz. 31-43.
126. “Mi a magyar?” A nemzetkarakterológia és a nemzeti mitológia válaszútján. Századok, 1998. 6.sz. 1263-1304.
127. Das Revolutionsjahr 1848/1849 in Siebenbürgen. Mythen und Modelle. Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie vom Leopoldinum bis zum Ausgleich. Szerk. Zsolt K. Lengyel - Ulrich A, Wien. Köln, Weimar, Wien. 1999. 61-72.
128. Mein Kampf - Sein Kampf. Az én harcom - Az ô harca. A hitleri gnózis. Rubicon, 1999. 1-2. 64-69.
129. Jules Michelet “demokratikus legendái” és a magyar-román párbeszéd. Századok, 1999. 2.sz. 383-419.
130. Jules Michelet, a próféta és a tanár. Aetas, 1999. 1-2.sz. 244-284.
131. Nemzetiség és gazdaság: Brassó város “mítosza”. Kötôdések Erdélyhez. Szerk. Balogh Béni. Tatabánya, 1999. 42-63. azonos 96.
132. Szemere Bertalan napja: 1849. július 28. Studii istorice româno-maghiare. Szerk. Lucian Nastasa~. Iaa*i, 1999. 87-103. azonos: 122.
133. Eltu^nt akadémikusok nyomában: Zolnai Béla és a magyar stílus. Magyar Tudomány, 1999. 8.sz. 968-976.
134. Eckhardt Sándor és Jules Michelet. Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc. Kolozsvár, 1999. 326-341.
135. Wie ist das ungarische Judenemanzipationsgesetz entstanden? Die ungarische Revolution von 1848/49. Szerk. Holger Fischer. Hamburg, 1999. 155-164.
136. Kossuth, unser Zeitgenosse. Europäische Rundschau, 1999. 4.sz. 95-103.
137-138. = 30. és 39. tétel románul: Transilvania va~zuta~ în publicistica~ maghiara~. Miercurea-Ciuc, 1999. 149-159., 192-198.
139. Kísérlet az interetnikus kapcsolatok szabályázásara: az elsô magyar nemzetiségi “törvény”. Magyar Tudomány, 2000. 3.sz. 279-288.
140. Moses Gaster lázadása. Múlt és Jövô, 2000. 1.sz. 127-129.
141. A magyar-zsidó identitás forrásvidékén. Élet és irodalom, 2000. jún. 30. 26.sz. 18.
142. Magyarország -- a modern román kultúra bölcsôje. Az erdélyi triász Pest-Budán. História, 2000. 4.sz. 22-23.
143. Három magyar hungarológus. Hungarológia, 2000. 1-2. sz. 79-98.
144 Charles-Louis Chassin (és Irányi Dániel) párbeszéde Edgar Quinet-vel. Aetas, 2000. 1-2.sz. 203-219.
145. Túl a mítoszon? Mircea Eliade és a Miorie^a.. Conviee^uirea - Együtélés, 2000. 1.sz. 45-60.
146. Constantin Noica és a Miorie^a. Conviee^uirea - Együtélés, 2000. 2.-4. sz. 45-52.
147. Kis román nemzeti mitológia. Századok, 2001.
148. Az 1848-as populizmus a román fejedelemségekben. Aetas, 2001. 1.sz. 207-216.
149. Kontinuität und Diskontinuität der Verfassung Ungarns. Verfassungswandel um 1848 imeurpäischen Vergleich. Szerk. Martin Kirsch Piaerangelo Schiera. Berlin, 2001. 313-319.
150. Szellem és nemzet. Babits Mihály és Szekfu^ Gyula, Eckhardt Sándor, és Zolnai Béla világáról egykorú vallomások tükrében. Világosság, 2001. 4-5.sz. 3-18.
151. 139. tétel szlovákul: Ako vznikol uhorsky zákon o emancipácii zidov. Acta Judaica Slovaca, 1999. 33-42.
152. Demény Lajos köszöntése. Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv 75. Szerk. Violeta Barbu, Tüdôs S. Kinga. Bucurea*ti, Cluj, 2001. 19-23. (Szász Zoltánnal)
153. Opera unui episcop catolic a*i a unui ziarist american în biblioteca lui Hitler. Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv 75. Szerk. Violeta Barbu, Tüdôs S. Kinga. Bucurea*ti, Cluj, 2001. 433-440.


IV. Könyvismertetések

1. Serban Papacostea: Oltenia sub stapinirea austriaca. Bucuresti, 1972. Századok, 1973. 4.sz.
2. Florin Constantiniu. Relatiile agrare in tara Româneasca din secolul al XVIII-lea. Buc., 1972. Századok, 1974. 1.sz.
3. Kemény G. Gábor: Mocsári Lajos a népek barátságáért. Századok, 1974. 3.sz.
4. George Barie^ magyar levelezése. sajtó alá rendezte Ioan Chindris és Kovács József. Tiszatáj, 1975. 1.sz.
5. Dimitrie Cantemir: Descriptio Moldaviae. Buc., 1973. Századok, 1975. 436-437.
6. Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-49-ben. Századok, 1975. 5-6.sz. 1115-1116.
7. Paysannerie francaise, paysannerie hongroise aux XVI-XX.ss. Budapest, 1973. Nouvelles Études Hongroises, 1975. 248-249.
8. Jordáky Lajos: A Román Nemzeti Párt megalakulása. Budapest, 1976. Századok, 1976. 4. sz. 727-729.
9.George Barie^ a*i contemporanii sa~i.I. red. St. Pascu, I. Pervain. Századok, 1976. 6. sz. 1172-1173.
10. Vasile Goldis: A nemzetiségi kérdésrôl. Bukarest, 1976. Alföld, 1977. 4.sz. 89.
11. Egyed Ákos: Háromszék 1848-49. Bukarest, 1978.Századok, 1979. 4.sz. 718-721.
12. Buch und Verlagswesen im 18. und 19. Jahrhundert. Hrsg., H.G.Göpfert, G. Kozielek. Berlin, 1977. Österreichische Osthefte, 1979. 2. 166-168.= 12/a. Századok, 1980. 1. 137-139.
13. Ernst Wagner: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch. Köld-Wien, 1977. Századok, 1979.6. 1119-1122.= 13/a. Acta Historica, 1980. 3-4. 461-465.
14. Trócsányi Zsolt: Az 1790-es évek reformmozgalmának történetéhez. Budapest, 1978. Századok, 1980. 1. 133-135.= 14/a. Acta Historica, 1980. 3-4. 480-481.
15. Kiss András: Varga Katalin pere. Bukarest, 1979. Századok, 1981. 420-422.
16. Csetri Elek-Imreh István: Erdély változó társadalma 1767-1821. Századok, 1981. 2. 422-423.=16/a. Acta Historica, 1981. 239/240.
17. Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Budapest, 1977. MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei, 1980. 3. 137-243.
18. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Budapest, 1983. Magyar Hírlap, 1984. március 24.
19. Die Habsburgermonarchie. III. Hrsg. Adam Wandruszka-Peter Urbanitsch. Wien, 1980. Levéltári Közlemények, 1983-1984. 330-332.
20. Kemény Zsigmond: Korkívánatok. Szerk., Rigó László. Bp., Századok, 1983. 1-2. 225-227.
21. Katherine Verdery: Transylvanian Villagers. Berkeley-Los Angeles-London, 1983. Ethnographia,, 1985. 2-3. 432-434,
22. Unsere gemeinsame Sachen: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása, Petru Groza: A börtön homályában. Fried István: Közép-és Kelet-Európa között. Bücher aus Ungarn 1986. 3. 7-10.
23. A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben.I. Szerk., Andics Erzsébet. Bp., 1981. Levéltári Közlemények, 1983. 1-2. 225-227.
24. Despre religiozitate populara. (Neagu Djuvara: Le pays roumain entre Orient et Occident. Paris, 1989.) Foaia noastra 1981. sept. 29. 39.
25. Iacob Marza: Scoala a*i natiune. Új Erdélyi Múzeum, 1990. 1-2.sz. 229-232.
26. Raoul Serban: Fantasma imperiului ungar a*i Casa Europei. Buksz, 1990. 4.sz. 495-496.
27. Lucas Joseph Marienburg: Geographie des Grosfürstenthums Siebenbürgen. Köln-Wien,1987. Századok, 1990. 1. 142-144.
28. Paul H. Stahl: Serban Voinea (1894-1969). Paris, 1990. Világtörténet, 1991. 1. 73-74.
29. "A távoli barát". E.M. Cioran- Constantin Noica. L'ami lointain. Paris-Bucarest. Paris, 1991. Holmi, 1993. 6.sz. 894-897.
30. Edgar Hösch: Geschichte der Balkanländer. BUKSZ, 1993. 3. sz. 385-387.
31. Robert A. Kann: Dynasty, Politics and Culture. Századok, 1994. 1. sz. 205-206.
31/a. = Österreichische Osthefte, 1994. 4.sz. 846-848.
32. Dan V. Pleshoyanu: Colonel Nicolae Plesoianu and the National Regeneration Movement in Walachia. Századok, 1994.1.sz. 208.
32/a. = Österreichische Osthefte, 1994. 2.sz. 342-343.
33. Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyrôl.Buksz, 1994. 2.sz. 230-232.
34. Philippi, Maja: Die Bürger von Kronstadt im 14. und 15. Jahrhundert. Ungarn-Jahrbuch, 18. 1990. 274-276.
35. Eszmetörténet a periferián. (Román eszmetörténet, 1866-1945. Vál. Pászka Imre.) Aetas, 1994. 3.sz. 178-181.
36. Paul H. Stahl: Household, Village and village Confederation in Southern Europa. New York, 1986. Klio, 1995. 1.sz. 14-16.
37. Vlad Georgescu: The Romanians. Columbus, Ohio State University, 1991.; Szász Zoltán: A románok története. Bp. 1993. Buksz, 1995. 2.sz. 238-241.
38. G. Bra~tescu: Grija pentru sa~na~tate. 1581-1820. Bucurea*ti, 1988. Klió,1995. 2.sz. 79-81.
39. Petre P. Panaitescu: Interpreta~ri românea*ti. Bucurea*ti, 1994. Buksz, 1996. 2.sz. 216-218.= A hét,1996. júl.26. 30.sz.
40. Adolf Armbruster: Romanitatea Românilor. Bucurea*ti, 1993. Budapesti Könyvszemle Buksz, 1997. 1.sz. 83-86.
41. Eduard Albert Bielz: Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Szäzadok, 1997. 3.sz. 798-800.
42. Ion Ghee^ie -- Al. Marea*: Diaconul Coresi. Debreceni Szemle, 1997. nov. 3-4.sz. 524-525.
43. “Hitler három harca”. Cuthbert Carson Mann: Hitler’s Three Struggles. Chicago. 1995. Holmi, 1998. 4.sz. 599-602.
44. Rátekintés az 1848-as Erdélyre. Egyed Ákos: Erdély 1848-1849. Népszabadság, 1998. jún.5.
45. Románia története. Ekkehard Völkl: Rumänien. Vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Verlag Friedrich Pustet Regensburg, Südosteuropa-Gesellschaft München, Regensburg, 1995. 280. Klió, 1989. 3.sz. 42-46.
46. Randolph L. Braham: Román nacionalisták és a holocaust. Budapest, Múlt és Jövô Kiadó, 1998. 248. Múlt és Jövô, 1984. 4.sz. 114-117.
47. Hitlerrôl másként. Lawrence Birken: Hitler as Philosophe. Westport - London, 1995. Rubicon, 1999. 1-2. sz. 62-63.
48. Pietr Bogatyrev: Vampires in the Carpathian. Századok, 1999. 4.sz. 850-851.
49. Roth, Harald: Kleine Geschichte Siebenbürgens. Ungarn-Jahrbuch, 1998/1999. 356-359.

V. Bibliográfiák, historiográfiai jelentések:

1.The Nationality Problem in Hungarian Scholarly Literature (1945-1975). A Selected Bibliography. Canadian Revue of Studies in Nationalism. Vol.VIII. 1976. 124-152.
2. A szatmári békétôl az 1848-49-es forradalom és szabadságharcig. Századok, 1980. 3.sz. 378-403.
3. Hungary and Eastern Europe. 1711-1849. Research report. Études historiques hongroises. 1980. I. 58-88.

VI. Fordítások:

1. Henri H. Stahl: Nerej, un village d'une région archaique. Bucarest, 1939. I. 10o-103, 225-234, 240-242, 360-378. III. 381-192. (S. Varga Katalinnal) Henri H. Stahl: A régi román falu és öröksége. Bp., 1992. 39-70.
2. Henri H. Stahl: Techniques agraires, coutumes juridiques et paysages ruraux. Revue Roumaine d'histoire, 1981. 3.sz. 458-501. (S. Varga Katalinnal) Henri H. Stahl: A régi román falu és öröksége. Bp., 1992. 96-113.
3. Ion Negoie^escu: Mihai Eminescu. Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica, I. 1993. 13-21.

VII. Nekrológok, búcsúztató beszédek:

1. Búcsú Domokos Sámueltôl. ELTE Tájékoztató, 1995. március, 31-32.
2. Búcsú Nagy Bélától. ELTE Tájékoztató, 1995. május-június, 34-35.
3. El nem hangozhatott búcsú Gelu Pa~teanutól. ELTE Tájékoztató, 1995. május-június, 36-38. = Kortárs, 1995. 11.sz. 81-82.

VIII. Interjúk:

1. Történészek felelnek. Mozgó Világ, 1979. 5.sz 117-119.
2. Rostás Zoltán: Erdélyben kultúrális zónák, kultúrkörök találkoznak. A hét, 1993. július 9. 27. sz. 3-4.
3. Bíró Béla: A történelem is szakma. A hét, 1994. júl.15. 28.sz. 3-4.
4. Botlik József: Mit üzen a pásztorfiú. Magyar Nemzet, 1995. ápr.27.
5. Pataky István: Eszmék és téveszmék. Új Magyarország. 1995. június 13. 136. sz. 11.
6. ”Istoria trebuie scrisa~ respecta~nd adeva~rurile a*i specificul celuilalt.” Curierul Românesc, 1996. július, 7.sz.
7. Anat-Katharina Kálmán: “Es geht um die Entflechtung von Widersprüchen.” Pester Lloyd, 1996. September 25. 4.
8. Pataky István: Hatékonyabb munka a normalitás szigetén. Új Magyarország, 1996. okt. 2. 14.

Melléklet Miskolczy Ambrus közleményeinek listájához

Konferenciákon való részvétel
- elôadás, referátum --

1. Egyetemi Nyomda (Le role des Presses Universitaires dans l'évolultion de la culture roumaine) 1977 július Budapest
2. Nemzetközi Történészkongresszus 1980 aug. Bukarest (L'industrie saxonne entre l'Orient et l'Occident)
3. Colloque franco-hongrois 1981 máj. Balatonfüred (Le role de l'industrie de la Transylvanie dans la division regionale du travail)
4. A Népek Tavasza Kelet-Európában 1983. okt. 15. Szigetvár (A magyar-román viszony 1849 tavaszán és nyarán)
5. Teleki László 1985 nov. 19. Szirák (Teleki László a reformkorban)
6. The First International Congress on Romanian Studies 1985 júl. 1-5. (La bourgeoisie levantine de Brasov)
7. Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde 1986 szept. 4-6. Freiburg (Die Rechtsverhältnisse in Siebenbürgen des Vormärzes)
8. Colloque franco-hongrois 1987 szept. 17-20 Paris (L'urbanisation en Transylvanie dans le XIXe siecle)
9. Magyar-román kollokvium 1991 március Bpest, Europa Institut:. Egyházak a világban 1991. június Esztergom (A román ortodoxia megújulása az 1849-i köröskisjenei zsinaton)
11. Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, 1991. szept. Nagyszeben (Die Entwicklung der Unterentwicklung in Siebenbürgen)
12. The Second International Congress on Romanian Studies, 1993. jul. 6-10. Iasi (The Synod at Chisineu Cris in 1849)
13. A felekezetek együttélése az erdélyi fejedelemségben. Bpest, 1993. okt. 7-8. (Az 1648-i gyulafehérvári Biblia újrakiadásáról)
14. Das Bild vom Anderen. Salzburg, 1994. június Das Bild vom Anderen in Siebenbürgen ld. 109.
15. Magyar-román vegyesbizottság ülésszaka. Nagyvárad, 1994. okt.21. (Intre Orient a*i Occident: burghezia româna din Brasov)
16. Nation, Nationalismus in wissenschaftlichen Standwerken in Mittel-Europa, Budapest, 1994. nov. 26. Nicolae Iorga: Geschichte der Rumänen in Ungarn und Siebenbürgen, 1915.
17. Brasov, Brassó, Kronstadt -- ville frontiere au passé. L état et la nation dans l Europe contemporaine. Bruxelles, Spa, 1995. okt. 6-11.
18. Erdély a polgárháború árnyékában. Közép-Európa 1848-49-ben. Budapest, 1996. február 24-25
19. Activitatea editoriala~ a Catedrei de filologie româna~ din Budapesta. Nagyszeben, 1996. július A Fundae^ie Culturala~ rendezvénye a román irodalommal és kultúrával foglalkozó külföldi szakemberek számára.
20. Das Revolutionsjahr 1848/49. Mythen und Modelle. --Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde, 35. Jahrestagung. Wien, 13-15. September 1997.
21. Dialogue hongrois sur Le génie francais. -- La France et l’Europe centrale et orientale au XXe sie`cle. Colloque organisé a` l’Institut Hongrois les 14-15 novembre 1997.
22. ‘Hungarian - Romanian Common Past’ and/or ‘Historical Reconciliation’. Romanian/Hungarian Intertwined Destiny. The XXVth ARP International Interdisciplinary Conference on Society in Change. December 6-7, 1997. Budapest.
23. “Was ist der Ungar?” Alternativen zur Interpretation des Nationalcharakters. Nation, Nationenbildung und Ethnizität in Österreich-Ungarn, circa 1850-1930. Budapest, 21-22 Februar 1998.
24. Magyarok és románok 184849-ben. Kerekasztal beszélgetés a bukaresti Magyar Kultúrházban. 1998. március 23. Bukarest.
25. Mythes et modeles dans l’analyse du phénomene révolutionnaire en Transylvanie. Histoire et Integration. L”Institut d’Études d’Europe Centrale, 16-17. avril 1998. Budapest
27. Wie entstand das Gesetz über die Emanzipation der Juden? Symposium: Die ungarische Revolution von 1848-49. Hamburg, 15-16. o5. 1998.
28. Emanciparea evreilor în Ungaria în 1849. Conferine^a internae^ionala~: Revolue^ia de la 1848-1849 în Europa Centrala~. Cluj, 28-30 mai 1998.
29. Kommentar zu dem Bericht von A. Gergely: Ungarns Aprilgesetze aus dem Jahre 1848. Tagung: Verfassungswandel um 1848 europäischen Vergleich. Berlin, 11-13 Juni 1998
30. Az 1849. évi magyar zsidóemancipációs törvény. Magyarok Világszövetsége, “A magyar kultúra mu^helyei a harmadik évezredben” 1998. augusztus 23
31. Kossuth, unser Zeitgenosse. 1848 Erfolg und Scheitern einer Revolution. 7-8. Oktober, 1998. Wien.
32.Mythes et mode`les, la guerre civile en Transylvanie. 1848-1849: Regards sur des révolutions. 15 octobre 1998. Paris
33. Mítosz és valóság: 1848-49. Románul. Vitaindító. Kerekasztal beszélgetés a bukaresti Magyar Kultúrházban. 1999. március 17. Bukarest.
34. Kísérlet az interetnikus kapcsolatok jogi szabályozására: az 1849-i szegedi nemzetiségi törvény. “Interetnikus kapcsolatok Közép-Európában - Erdély”. Írók, politikusok, nagykövetek VIII. Találkozója. Szekszárd, 1999. szeptember 24.
35. Elkésett dialógus? Magyar-román kapcsolatok az 1850-es évek elején. “Legyôzve is gyôztesen” MTA Történettudományi Intézete és Komárom Város Önkormányzata. Komárom, 1999. okt. 1.
36. Alternative europene: Legea nae^ionalita~lor din Szeged a*i constitue^ia austriaca~ din martie 1849. Sesiunea Comisiei mixte a istoricilor maghiari a*i români. Oradea, 21-22 oct. 1999.
37. Eine Revolution in der Revolution: 28. Juli 1849 Szeged. Das ungarische Nationalitätengesetz von 1849. Folgen und Perspektiven. Symposium - Botschaft der Republik Ungarn, Collegium Higaricum, Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, 4 November 1999.
38. A forradalmak helye a magyar és román történelemben. Románul. Vitaindító. Kerekasztal beszélgetés a bukaresti Magyar Kultúrházban. Bukarest, 2000. március 14.
39. Michelet între roma~ni a*i unguri. “Românii a*i cultura Europei.” Sinaia, 22-24 iunie 2000, Fundae^ia Culturala~ Româna~.
40. La premie`re conception de l’identité judéo-hongroise au 19e sie`cle. L’apport de l’écrivain et journaliste Edouard Horn). Les Juifs et la modernité en Europe. Perspectives Est-Ouest. Maison des Sciences de l’Homme, Párizs, 2000. szeptember 18.
41. Az értelmiség felelôssége: A magyar szellemtörténet az 1930-as években. Románul. Vitaindító. Kerekasztal beszélgetés a bukaresti Magyar Kultúrházban. Bukarest, 2000. március 20.
42. Din moa*tenirea istoriografiei maghiare interbelice a*i tendine^e metodologice în noua istorie: Ex libris Zolnai Béla. “Civilizae^ie transilvana~ a*i tendine^e metodologice în noua istorie”. Cluj, 2001, szept.13-15.

Külföldi tanulmányútak, ösztöndíjak:

1. Románia 1975-3 hét, 1978- 4 hét, 1980- 4 hét, 1981- dec. 2 hét, 1983 jún. 4 hét, 1986 szept-okt. 4 hét, 1991 szept
3hét, 1992 okt 3 hét, 1993. jún-júl. 4 hét, szept. 2 hét.1994. 4 hét, 1995, 2hét. Bukarest, Nagyszeben: 1996 július, 3 hét,1998: Kolozsvár 2 hét, Bukarest 2 hét, 1999: Bukarest 1 hét, Nagyvárad 2 hét. 2000: Bukarest 3hét, 2. Bécs 1977 nov.-dec- 4 hét, 1982 február 4 hét, 1985 szept-okt 8 hét, 1993. nov. 4 hét., 1998: szept. 2 hét, 1999 június 2 hét
3. Franciaország, Párizs, 1983 szept ÉHESS., 1984 október Maison des Sciences de l’Homme, 1988 márc-máj. 3 hónap ARP, 1995. junius Centre International des Étudiants et Stagiaires, 1996. május-június, 2000 MSL 1 hónap
4. Moszkva 1985 szept.-okt. 3 hét, 1990 május-jun. 3 hét, 1991 júl. 4 hét
5. München 1987 máj-jún. két hónap DAAD, Berlin, 1998. június 11 nap
6. Újvidék, Karlóca 1989 okt. 9-28.
7. London, 1990 okt-nov. 4 hét (Soros), 1992 június 4 hét (Soros), 1993 jan-március 3 hónap BC
8. Krakkó, 1996. szept-okt. 3 hét
9. USA, Washington, 1997. április-június Fulbright
10. Szlovákia (Pozsony) 2000. 2 hét
11. Párizs, 2000 szept-okt. 1 hónap
12. Párizs, 2001. május-június 1 hónap
Miskolczy Ambrus munkáira vonatkozó recenziók (és jelentôsebb hivatkozások)

A brassói román kereskedôpolgárság kelet-nyugati közvetítô szerepe (1780-1860):

Szabó T. Ádám: Miskolczy Ambrus. A brassói... Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 1989. 2.sz. 184-185.
Marta Bur: Miskolczy Ambrus. A brassói...Études Balkaniques, 1989. 1.sz. 107-109.
Binder Pál: A brassói román polgárságról. Brassói Lapok, 1991. ápr.5. 3.
James Niessen. Romanian and other Greek merchants in Southern Transylvania. Modern Greek Studies Yearbook, 1992i 433-437.

Az Erdély története címu^ gyu^jteményes munkáról szóló recenziókból, amelyek említik az általam írt fejezeteket is:

Stefan Pascu, Mircea Musat, Florin Constantiniu: Tudatos történelemhamisítás a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt. Elôre, 1987. március 13. 4.
Titus Popovici: Módszerek és stílusok a szándékos történelemhamisítás szolgálatában. A hét, 1987. ápr. 2.
Nemeskürty István. Erdély példa lehetne. Magyar Nemzet, 1987. jan. 24. 9.
E. Fehér Pál. Élet és irodalom, 1987.
Tordai Zádor. Medvetánc, 1988.
Veliky János: A nemzeti ébredés és a modernizáció korszakát tárgyaló fejezetekrôl. Alföld, 1987. 8. sz. 36-38.
Illyés Elemér: Erdély és az új magyar történetírás. Uj látóhatár, 1987. 3.sz. 317-332.
Tompa László: Párizsi konferencia Erdélyrôl. Uj Tükör, 1988. szept.4. 36.sz. 26.
Szabad Görgy: Nézetek Magyarország és Erdély államjogi viszonyának rendezésérôl a polgári átalakulás korában. Tanulmányok Erdély történetérôl. Szerk. Rácz István. Debrecen 1988. 127-133.
Takács Péter: Az erdélyi társadalom jellemzôi a XIX. században. Uo. 134-142.
Gergely András: Erdély története. Hungarian Studies, 1988. 238- 242.
Kósa László: Erdély története. Uo. 242-246.
K. Lengyel Zsolt. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1990. 1. k. 136-140.
R. J. W. Evans. English Historical Review, 1990. jan. 112-115.
Konrad G. Gündisch. Halbasien, 1991. 2.sz 79-84.
Norman Stone: Bad Blood in Transylvania. Historians and the History of Transylvania. Szerk. Péter László. Boulder, 1992. 167-173.
Martin Rady: Review of Erdély története. Uo. 243-248.
Takács Péter: Az erdélyi társadalom jellemzôi a XIX. században. Uo. 134-142.

Encyclopaedia Transylvanica:

Nicolae Bocsan: Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom... Studia Universitatis Babes-Bolyai, Historia, 1991. 1-2.sz. 213-214.
Gheorghe Gorun: Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom... Crisia, 1992. 283-284.
Benkô Samu: Encyclopaedia Transylvanica. Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom... Erdélyi Múzeum, 1992. 1-4. sz. 172-173.
Kovách Géza: O noua editie bilingva. [Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom... ] Noi, 1992. jan. 21. 15.
Demény Lajos: Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom... Revista de istorie, 1992. 5-6.sz. 649-652.
Kovách Géza: Decaderea sociala a*i ridicarea nationala in istoria româneasca 1711-1866. [Trócsányi Zsolt - Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig]
Köpeczi Béla: Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom... Magyar Tudomány, 1992. 10.sz. 1270-1271.
Gherasim Cucosel-Vrînceanul: Biserica~ a*i revolue^ie. Opinie, 1992. 3 iunie, 615.
Dimitrie Stoi: Nicolae Iorga: Contra dusmaniei dintre natii. Noi, 1992. dec. 18. 13.
Éltes Enikô: Encyclopaedia Transylvanica. Romániai Magyar Szó, 1993. jan. 7. 4.
Pomogáts Béla: Románia, Erdély—kettôs megítélésben. [Trócsányi Zsolt - Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig; Henri H. Stahl: A régi román falu és öröksége] Magyar Hírlap, 1993. máj.17. 19.
Wolf von Aichelburg: Nicolae Iorga: Contra dusmaniei dintre natii. Halbasien, 1993. 2.sz. 95-99.
Stelian Mindrut: Vélemények egy új “Források és tanulmányok” sorozatról.[Egyház és forradalom...;Trócsányi Zsolt - Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig] Aetas, 1993. 3.sz. 246-249.
Niederhauser Emil: Encyclopaedia Transylvanica. Magyar Tudomány, 1993. 6.sz. 773-774.
Demény Ludovic: Trócsányi Zsolt - Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig. Revista de istorie, 1993. 11-12.sz. 1182-1184.
Vekerdy László: Transylván Paradoxonok? [N. Iorga: A nemzetek közötti gyülölködés ellen; Trócsányi Zsolt - Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig; Henri H. Stahl: A régi román falu és öröksége] Tiszatáj, 1993. 4.sz. április 64-76.
Demény Lajos: Encyclopaedia Transylvanica. A hét, 1993. júl. 16. 4.
Nagy Balázs: Egy példaértéku^ vállalkozás: Encyclopaedia Transylvanica. Korunk, 1993. aug. 8.sz. 188-122.
Mark D. Snowiss: Encyclopaedia Transylvanica. Budapest Review of Books, 1993. 4.sz. 181.
László Vekerdi: Adapting to Change. [Trócsányi Zsolt - Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig] Budapest Review of Books, 1994. 1.sz. 30-36.
Victor Neuman: Gaster intr-o editie budapestiana. România literara, 1994. 10.sz. 21.
G. F. Cushing: Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom... The Slavonic Review, 1994. 4.sz. 338-339.
Francisc Pap: Encyclopaedia Transylvanica. Acta Musei Napocensis. II. istorie 1989-1993. Cluj, 1994. 653-658.
Eugen Glück: Miskolczy Ambrus: Biserica~ a*i revolue^ie...; H. H. Stahl: A régi román falu ...; N. Iorga: Contra dua*ma~niei...; M. Gaster: Judaica... Altarul Banatului, 1995. 7-9. sz. 177-179.
Domokos Sámuel: Moses Gaster a kelet-európai kultúrákért. Filológiai Közlöny, 1995 2.sz. 180-181.
Niederhauser Emil: A budapesti román tanszék újabb kiadványai. [Gh.I. Bra~tianu - Makkai László. Tündérkert, Miskolczy Ambrus: Eszmék és téveszmék.] Magyar Tudomány, 1995. 7.sz. 878-880.
Eugen Glück: Lucra~ri referitoare la istoria României apa~rute în Ungaria. Arhiva Româneasca~, 1995. 1. 245-246.
Andrei Pippidi: O catedra~ unde nu se face numai filologie. Noi, 1995. 15.sz. 6.
Zákonyi Botond: Tündérkert. Limes, 1996. 3.sz. 164-171.
- Kovách Géza: Egy nemes kezdeményezés (Henri H. Stahl... Aetas, 1996. 4.sz 255-258.
- Gáll Ernô: A “románságtudomány” budapesti mu^helye. Erdélyi Múzeum, 1997. 1-2.sz. 232-235.
-Demény Lajos. Moses Gaster: Judaica... Revista istoricá, 1997. 1-2.sz. 142-147.
- Annamária Kovács: Catedra de românistica~ a Universita~e^ii Eötvös Loránd din Budapeste. Repere bibliografice (1990-1996). Dacia literara~, 1997. 4.sz. 6-7.
- Zsolt. K. Lengyel: Neuerscheinungen zur geschichte Siebenbürgens und der rumänische-ungarischen Beziehungen. Südost-Forschungen, 1998. 259-275.
- Max Demeter Peyfuss: Moses Gaster ... Österreichische Osthefte, 1999. 346-347.

Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica:

- Mircea Popa: Eminescu peste hotare. [Europa danubiana... 1] Tribuna, 1994. 7. sz. 2.
- Dimitrie Stoi: Un anuar românesc (si nu oarecare) la Budapesta. Arca 1993. 10-12. sz. 4.
- Gavril Scridon: Comentarii maghiare despre Eminescu. Steaua, 1995. 1-2.sz. 10-12.
- Lucian Nastasa~: De la ignorane^a~ la discreditare. Timpul, 1995. oct. 1o.
- Lidia Gross: Europa...1-2. Anuarul Institutului de Istoire din Cluj, 1996. 423-425.
- Gheorghe I. Florescu: Eminescu în oglinzi paralele. Cronica, 1998. 6. sz. 2., 4.

Eszmék és téveszmék

Binder Pál: A román történetírás elemzése. Brasssói lapok, 1995. II. 24-III.2.
Takács Ferenc László: Eszmék ... Kapu, 1995. 1. sz. 43-44.
Köpeczi Béla: Miskolczy ... Századok, 1995. 4. sz. 928-931.
Niederhauser Emil: A budapesti román tanszék újabb kiadványai. [Gh.I. Bra~tianu - Makkai László. Tündérkert, Miskolczy Ambrus: Eszmék és téveszmék.] Magyar Tudomány, 1995. 7.sz. 878-880.
Demény Lajos: Tárgyilagosan a magyar-román közös múlt kérdéseirôl. A hét, 1995. okt. 20, 42. sz; okt. 27. 43. sz.
Gáll Ernô: Miskolczy... Helikon, 1996. február
Tóth Sándor: Román zsebkönyv magyaroknak. Aetas, 1995. 4.sz. 179-183.
Kovách Géza: Egy esszékötet margójára. Limes, 1996. 3.sz. 172-174.

Lélek és titok:

Kovács Albert: Universul ideatic va~zut de A. Miskolczy. Contrapunct, 1995. 6. sz. 16.sz.
Máté Gábor: Spicuiri dintr-o lucrare extrem de importanta~ a*i originala~ a profesorului universitar Miskolczy. Noi, 1995. 18. sz.
Kósa László: Miskolczy .... Protestáns Szemle, 1995. 2. 153-155.
Sípos Lajos: Miskolczy ... Élet és irodalom, 1995. okt. 13. 41. sz. 13.
Gheorghe Glodeanu:Semnificae^ia spae^iului mioritic. Glasul Maramurea*ului, 1995. máj. 12
Lászloffy Aladár: Lélek és titok. Miskolczy Ambrus Blaga mioritikus világáról. Eonul Blaga. Szerk. Mircea Borcila~. Bucurea*ti, 1997. 323-328.
Kovács Albert: Blaga gondolatvilága -- ahogy Miskolczy Ambrus látja. Ld. Kovács Albert: Szépeszmény poétikák. Bukarest, Marosvásárhely, 1999. 69-73.

Jules Michelet: Leçons au Colle`ge de France

Csetri Elek: Michelet... Századok, 2000. 2.sz. 466-468.
Gángó Gábor: A katedrán, nem katedratörténészként: Michelet-elôadások az 1848-as forradalmak elôestéjén. Aetas, 2000. 3.sz. 217-219.

“A Führer olvas”. Tallózás Hitler könyvtárában.

Ocsovai Gábor, Sipos Balázs: Ketten egy új könyvrôl. 168 óra, 2000. jún. 8. 23 .sz. 38-39.
Ormos Mária: Tallózás Hitler könyvtárában. Magyar Tudomány, 2000. 10.sz. 1286-1292.

Einhorn Ignác: A forradalom és a zsidók Magyarországon
Kerényi Ferenc: “...igazságot, szabadságot és egyenlôséget kérnek”. Holmi, 2001. március, 3.sz. 394-396.

Publikációs jegyzék (Nagy Levente)

Könyv
Zrínyi és Erdély. (Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel), Argumentum Kiadó, Bp., (Irodalomtörténeti Füzetek), közlésre elfogadott, lektorált kézirat.

Tanulmányok

1. Zrínyi-Szalárdi, Nagykanizsa-Várad, Irodalomismeret, 1993, 1-2, 33-35.
2. A hídépítés jegyében. Gáldi László Eminescu-tanulmányai 1945 előtt, Europa-Balcanica-Danubiana-Carpathica, 1993/1, 45-53, (Az ELTE BTK Román Filológiai Tanszék évkönyve)
3. Tertina Mihály kézirata a költő Zrínyi Miklósról, Irodalomismeret, 1995, 4, 93-98.
4. A költő Zrínyi Miklós és Pethő Gergely Rövid magyar krónikája, Irodalomtörténeti Közlemények 1998/3-4, 285-305.
5. A magyar közép- és kisnemesség románságképe a 19. század elején, Limes, (Esztergom Megyei Tudományos Szemle), 1996, 3. 63-70.
6. A kritikai irodalomtörténet határai, Hitel, 1996, 5, 85-93.
7. Mircea Eliaderól, magyarul megjelent könyvei ürügyén, Filológiai Közlöny, 1996, 2, 163-171.
8. Irodalomszociológia és/vagy recepcióesztétika, Hitel, 1997, 1, 92-100.
9. A "Szigeti veszedelem" narratológiai elemzése, Irodalomismeret, 1997, 1, 63-67.
10. Az aranykortól a forradalomig. A magyar-román viszony néhány aspektusa a 18. század végén, 19. század elején, Valóság, 1997, 4. 1-7.
11. Középkori és posztmodern szövegmobilitás, Kortárs, 1997, 8. sz. 73-79.
12. Az eltűnt történet nyomában, Kortárs, 1998, 5. sz., 104-109.
13. A “Syrena”-kötet radnótfáji másolata, Erdélyi Múzeum, 1997/3-4, 298-307.
14. Szövegmoblitás, intertextualitás, filológia, Alföld, 1998/10, 74-82.
15. Egy irányadó kismonográfia a románok korai történetéről, Limes, 1998, 4, 307-317.
16. (Mandl Erikával közösen) A jászok és magyarok szerepe Iaşi (Jászvásár) közép- és koraújkori történetében, Jászsági Évkönyv, 1998, 60-74.
17. A mérleg két nyelve. Dél-Dunántúl és Erdély a XVII. században, Somogy, 1999/4, 377- 385.
18. Imitációs technikák három 17. századi eposzunkban (“Szigeti veszedelem, Kemény- és Rákóczi-eposz”) = Az olvasó -- az olvasás. Irodalmi tanulmányok, szerk. L. SIMON László, THIMÁR Attila, Bp., 1999 (FISZ Könyvek, 1), 185-201.
19. Néhány adat Wittnyédy István erdélyi kapcsolataihoz, Századok, 1999, 6. sz., 1217-1247.
20. Szalárdi János, Irodalomismeret, 1999, 3-4., sz., 13-16.
21. Gátszakadás a balkanológiában? Klió, 2000/1, 7-20.
22. Kováts József és a korabeli irodalmi gépezet, Irodalomismeret, 2000/1, 27-37.
23. Bethlen Miklós "ezer vagy kétezer szavas" latin-magyar-román szójegyzéke, Magyar Nyelv, 2000, 323-342.
24. Zrínyi és az erdélyi literátus körök, Erdélyi Múzeum, 2000/1-2, 1-13.
25. Időszerkezet és indviduumszemlélet három 17. századi magyar eposzban (“Szigeti veszedelem”, “Kemény János emlékezete”, “Rákóczi-eposz”, Irodalomtörténeti Közlemények, 2000, 197-224.
26. Beszámoló a Bolognában végzett kutatásokról, Irodalomismeret, 2000/4, 135-137.
27. Imitációs technikák és az eposz regényesedése a XVII-XVIII. századi magyar epikában = Miscellanea. Tanulmányok a régi magyar irodalomról, szerk. SZENTPÉTERI Márton, Kijárat Kiadó, Bp., 2001, 77-107 (JAK-Füzetek, 114).
28. Dubito ergo requiro, ItK, 2001/1-2, 211-220.

Idegen nyelvű tanulmányok
1. Imaginea răscoalei lui Horea în manualele şi monografiile maghiare in Studii istorice româno-maghiare, (tanulmánykötet) ed. Lucian Năstasă, Al. Zub, Institutul de Istorie A. D. Xenopol, Iaşi, 1999, 335-343.
2. Dammbruch in der Balkanologie? Zeitschrift für Balkanologie, 2000/2, 192-202.

Forráskiadás

1. Szalárdi János emlékirata Várad 1660. évi megszállásáról, Irodalomismeret, 1997, 1, 70-89. (Klny. Első Közlés, Textológiai Füzetek 3.)
2. KANYARÓ Ferenc, Hogyan írt Zrínyi? Irodalomismeret, 2000/2-3, 114-120.

Tankönyv

1. Encyclopaedia Humana Egyesület által CD-ROM-on kiadott interaktív taneszköz 4-7-ig részében a román nyelv és irodalomról szóló fejezetek.
2. Szöveggyűjetmény a régi magyar irodalomból I-II, szerk., KOVÁCS Sándor Iván, kiad. CSILLAG István, NAGY Levente, ORLOVSZKY Géza, S. SÁRDI Margit, Osiris, Bp., 1998-2000.

Lexikoncikkek

Az Új Magyar Irodalmi Lexikonban (ÚMIL): Bethlen Farkas, Czhahrowsky Adam, Lakatos István, Possevino Antonio, Somogyi Ambrus, Jurkovics János, Kaposi Juhász Sámuel, Hunyadi Ferenc, Szikszai Hellopoeus Bálint, Radán Balázs,
A Világirodalmi Lexikonban:
Vicol Dragoş, Vlad Ion, Vitner Ion, A. D. Xenopol, N. D. Xenopol, Zinca Haralamb.

Citációs index: (Nagy Levente)

1. ZÁKONYI Botond, Nemzetkép és románságkép a 19. sz.-i Magyarországon, Limes (Esztergom megyei Tudományos Szemle), 1998, 4. sz., 185.
2. MISKLOCZY Ambrus, Perecsényi Nagy László cikkei a románokról, Europa-Balcanica-Danubiana -Carpathica, (3. sz.) 1998, 313.
3. SCRIDON, Gavril, Comentarii maghiare despre Eminescu, Steaua (Kolozsvár), 1995, 1-2. sz., 10-12.
4. KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet. A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Universitas, Bp, 1998, 201, 268 (Historia Literaria).
5. FLORESCU, I. Gheorghe, Eminescu în oglinzi paralele, Cronica (Jászvásár-Iaşi), 1998, 6. sz., 4. l.
6. KOVÁCS Sándor Iván, “Ha mit az én magyar verseim tehetnek”. A személyesség és az elbeszélő megszólalásai Zrínyi eposzában, Irodalomtörténet, 1998/1-2, 187.
7. CSILLAG István, Zrínyi “Áfium”-ának 1663-64. évi recepciója = Az olvasó -- az olvasás. Irodalmi tanulmányok, szerk. L. SIMON László, THIMÁR Attila, Bp., 1999 (FISZ Könyvek, 1), passim.
8. KOVÁCS Sándor IVÁN, Bethlen Miklós, It, 1999, 511.
9. BENE Sándor, Theatrum politicum, Csokonai, Debrecen, 1999, 358.
10. R. VÁRKONYI Ágnes, Történészvita Zrínyiről 1868-ban = A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére, Bp., 1999, 627-640, passim.
11. PÁLFFY Géza, Várfeladók feletti ítélkezések a 16-17. században, Levéltári Közlemények, 1997/1-2, 201.
12. BORIÁN Elréd, Lippay érsek és Zrínyi Miklós politikai vitája a jezsuita történetíró Kazy Ferenc alapján, Századok, 2000, 914, 918, 931.
13. R. VÁRKONYI Ágnes, Az elvesztett idő. Zrínyi Miklós nádori emlékirata? Hadtörténelmi Közlemények, 2000, 269-328, passim.
14. BENE Sándor- SZABÓ Sándor, "Oktatás jó elmélkedésre", Hadtörténelmi Közlemények, 2000, 440, 442, 444.
15. BENE Sándor, Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája, Argumentum, Bp., 2000, 171 (Irodalomtörténeti Füzetek 148).